دختــر اگر یتیــم شــود
پیـــر مےشود
از زندگے بدون پــدر
سیـر مےشود

بہ یاد همہ رقیہ هاے سرزمینـم
نازدانہ هاے شهــدا …🕊

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30