مداح : حاج جلیل محمدی

 

مداح : حاج سید یوسف شبیری

 

مداح : حاج مرتضی حیدری

 

مداح : کویتی پور قسمت اول

 

مداح : کویتی پور قسمت دوم

 

مداح : کویتی پور قسمت سوم

 

سخنران : ایت الله شیخ علی خاتمی قسمت اول

 

سخنران : ایت الله شیخ علی خاتمی قسمت دوم

 

سخنران : ایت الله شیخ علی خاتمی قسمت سوم

 

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30