محل های تحویل و فروش احشام نذری

محل شماره یک تحویل و فروش
جاده قدیم دندی موسسه کشت و صنعت مصباح حسینیه اعظم زنجان

محل شماره دو تحویل
دفتر نذورات حسینیه اعظم زنجان

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح