کدام فعالیت فرهنگی به اندازه اربعین ثمر دارد؟

️ سخنان صریح استاد علیرضا پناهیان در حضور مسئولین دولتی اربعین

X
شروع برنامه عزاداری دهه ی محرم هرشب از ساعت 21:30