5 اشتباه والدین که نوجوان شان را پنهان کار می کند - بانوان فاطمی

۵ اشتباه والدین که نوجوان شان را پنهان کار می کند

۵ اشتباه والدین که نوجوان شان را پنهان کار می کند
۱:خصوصیات دوره نوجوانی را نمی شناسید، تهمت نزنید
نداشتن شناخت کافی از خصوصیات دوره نوجوانی
۲:ارتباط قطع شود، پنهان کاری شروع می شود
نبود ارتباط صمیمانه بین والدین و نوجوان
۳:پاسخ منفی نوجوانان به نظارت مستقیم
اعمال نظارت های مستقیم
۴:به روز بودن اطلاعات نوجوانان در مقایسه با والدین شان
نداشتن اطلاعات از فناوری های روز
۵:«خود رای» شدن جوانان نتیجه رفتارهای متضاد والدین
هماهنگ نبودن والدین در نحوه رفتار با نوجوان