دیدار بانوان فاطمی باشیم با خانواده شهیدان وجیه الله و علی رستمی - بانوان فاطمی