پ
پ

دوم محرم 28/9/88
ويزيت: 245 دندانپزشکی: 145
آقايان دكتر: خرم – ميرابيون (دندانپزشك) – رسولي
خانم دكتر‌ها: اخلاقي – نقدي – بهگزن – صحبتلو

سوم محرم 29/9/88
ويزيت: 388 دندانپزشکی: 186
خرم – عزيزي – سليمانپور(دندانپزشك) – داودي – رسولي(دندانپزشك)
خانم دكتر‌ها: اخلاقي – نقدي – بهگزين – صحبتلو

چهارم محرم 30/9/88
ويزيت: 505 دندانپزشکی: 225
آقايان دكتر: ستاره (اتوپتي) – خادم(داخلي)ريا – ميرابيون(دندانپزشك) – موسي‌زاده – حيدري (دارو ساز)
خانم دكترها: مغزي (اطفال) – اخلاقي – بهگزين – جعفري – صحبتلو

پنجم محرم 1/10/88
ويزيت: 582 دندانپزشکی: 283
آقایان دکتر: کریمیان(فوق تخصص قل و جراحی) – خسروشاهی – بابایی(اطفال)خرم – موسی زاده – سبحانزاده(دندانپزشکی) – داوودی(دندانپزشکی)
خانم ها دکتر: اخلاقی – صحبتلو – حیدری – نقدی – محرمی(مامایی)

ششم محرم 2/10/88
ويزيت: 549 دندانپزشکی: 382
آقایان دکتر: اژنگ(ارتوپدی) – گلی پور(مغز واعصاب) – آهنگر(فوق تخصص قلب) – بابایی(اطفال) – حیدری(داروساز) – خرم – عزیزی – متقالجی
خانم دکترها: حیدری – اخلاقی – بهگزین

هفتم محرم 3/10/88
ويزيت: 725 دندانپزشکی: 365
آقایان دکتر: خسروشاهی – متقالچی – عزیزی – محمدی – (مغز واعصاب) – بیگی (قلب و ریه) – موسی زاد – بابایی(اطفال) – امیری(ارتودی) – نوری
خانم دکتر ها: بهگزین – اخلاقی – جعفری – نقدی – هنر بخش – صحبتلو – کابلی(کارشناس)

هشتم محرم 4/10/88
ويزيت: 806 دندانپزشکی: 435
آقایان دکتر: ترابی – موسی زاده – ماضی – اجلی(اطفال) – رحمانی – میرزاخانی – یوسف(اطفال) – امیری (ارتوپدی) – شوکتی – زشکی – خسروشاهی – خرم – متقالچی – بختیلری
خانم دکتر ها: اخلاقی – بهگزین – صحبتلو – حیدری – جعفری(مامایی) – بابلی(مامایی)

نهم محرم 5/10/88
ويزيت: 683 دندانپزشکی: 625 صبح وعصر
آقایان دکتر: میرابیون – شریفی – کریم خانی – موسی زاده – نوری – مجتهدی – میرزاخانی – امیری – خسرو شاهی – شوکتی – طوبایی – سروش مهر – اجلی – حریری
خانم ها دکتر: صحبتلو – بهگزین – محمدیان – اخلاقی – بلبلی – جعفری

جمع کل ویزیت شدگان: 4574 نفر جمع کل دندانپزشکی: 2766
دهم محرم 6/10/88
ويزيت: 787 دندانپزشکی: 537
دکتر انصاری(اطفال) – دکتر اخلاقی – دکتر بهگزین – دکتر عزیزی – دکتر صحبتلو – دکتر احمد ذوالقدریها – دکتر میرزاخانی – دکتر خسروشاهی – دکتر هلوبایی(جراح) دکتر اسکندرلو – دکتر نوری – دکتر خرم – دکتر انجم شعاع – دکتر جعفری(اطفال) – دکتر بختیاری(اطفال)- دکتر امیری(اورتوپدی) – دکتر رسولی راد (دندانپزشک)

یازدم محرم 7/10/88
ويزيت: 592 دندانپزشکی: 486
دکتر بهروز محمدی(مغز واعصاب) – دکتر بسیمی(جراح) – دکتر محرابیون(دندانپزشک) – دکتر حریری – دکتر خسروشاهی – دکتر خرم
دکتر رسولی راد(دندانپزشک) – دکتر صحبتلو – دکتر بهگزین – دکتر اخلاقی – دکتر ناهید جعفری(اطفال) – دکتر نوری(مامایی) – دکتر بابلی(مامایی) – دکتر صادقی(مامایی)

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.