پ
پ

بنابه گفته محمدی مسئول دارالشفا سیدالشهدا حسینیه اعظم  طبق آمار ذیل خدمات بصورت رایگان در دهه محرم صورت گرفته است. که آمار بشرح ذیل می باشد.

ویزیت شده

7640 نفر

نسخه داده شده

6537

دندانپزشکی

6691

پرستاری خدمات

2466

خدمات پاراکلینکی

1610 نفر

تعداد پزشکان

160 نفر

بستری

6 نفر

معرفی شده به درمانگاه تخصصی

320 نفر

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.