پ
پ

ماده‌ي 4 ـ مجمع عمومي كشورهاي متعاهد

1 ـ بدين وسيله مجمع عمومي كشورهاي متعهد تشكيل مي‌شود كه از اين پس مجمع عمومي خوانده مي‌شود. مجمع عمومي هيات حاكمه‌ي اين كنوانسيون است.

2 ـ مجمع عمومي بايد هر دو سال يك بار، يك جلسه‌ي عادي تشكيل دهد. اين مجمع مي‌تواند در صورت تصميم خود يا تقاضاي كميته‌ي بين‌الدول حراست از ميراث فرهنگي ناملموس و يا درخواست حداقل يك سوم كشورهاي متعهد، جلسه‌ي فوق‌العاده تشكيل دهد.

3 ـ مجمع عمومي بايد آيين‌نامه‌ي داخلي خود را تصويب كند.

ماده‌ي 5 ـ كميته‌ي بين‌الدول حراست از ميراث فرهنگي ناملموس

1 ـ بدين وسيله كميته‌ي بين‌الدول حراست از ميراث فرهنگي ناملموس در قالب يونسكو تشكيل شده و از اين پس كميته خوانده مي‌شود. اين كميته متشكل از نمايندگان 18 كشور متعاهد مي‌باشد كه اين كشورها به محض لازم ‌الاجرا شدن اين كنوانسيون ـ طبق ماده‌ي 34 توسط كشورهاي متعهد و در نشست مجمع عمومي انتخاب مي‌شوند.

2 ـ به محض اين كه تعداد كشورهاي متعهد كنوانسيون به 50 رسيد، تعداد كشورهاي عضو كميته به 24 كشور افزايش خواهد يافت.

ماده‌ي 6 ـ انتخابات و دوره‌هاي عضويت كشورهاي عضو كميته

1 ـ انتخاب كشورهاي عضو كميته بايد تابع اصول نمايندگي جغرافيايي و نوبت‌بندي يكسان باشد.

2 ـ كشورهاي متعهد، كنوانسيون كشورهاي عضو كميته را در نشست مجمع عمومي براي يك دوره‌ي 4 ساله انتخاب مي‌كنند.

3 ـ در هر حال، دوره‌ي عضويت نيمي از كشورهاي عضو كميته كه در نخستين انتخابات برگزيده شده‌اند، محدود به دو سال است. اين كشورها بايد در نخستين انتخابات به قيد قرعه برگزيده شوند.

4 ـ مجمع عمومي بايد هر دو سال يك بار نيمي از كشورهاي عضو كميته را تجديد كند.

5 ـ همچنين بايد كشورهاي عضو را به تعداد كرسي‌هاي خالي انتخاب كند.

6 ـ يك كشور عضو كميته نمي‌تواند براي دو دوره‌ي متوالي انتخاب شود.

7 ـ كشورهاي عضو كميته بايد نمايندگان خود را از ميان افراد ذيصلاح و ماهر در عرصه‌هاي گوناگون ميراث فرهنگي ناملموس برگزيند.

ماده‌ي 7 ـ وظايف كميته

وظايف كميته‌ بدون نقض ساير امتيازات ويژه‌اي كه به موجب اين كنوانسيون بدان اعطا شده است، عبارتند از:

الف ـ ترويج اهداف كنوانسيون و ترغيب و نظارت مستمر بر اجراي آن‌ها.

ب ـ راهنمايي در مورد بهترين اقدامات و ارائه‌ي توصيه‌هايي در زمينه‌ي امور مربوط به حراست از ميراث فرهنگي ناملموس.

پ ـ تهيه‌ي پيش‌نويس طرح استفاده از ذخاير صندوق و تقديم آن به مجمع عمومي جهت تصويب طبق ماده‌ي 25.

ت ـ جست‌وجو براي يافتن وسايل و روش‌هاي افزايش ذخاير صندوق و اتخاذ اقدامات لازم بدين منظور طبق ماده‌ي 25 .

ث ـ تهيه‌ي دستورات عملي براي اجراي اين كنوانسيون و تقديم آن به مجمع عمومي جهت تصويب.

ج ـ بررسي گزارش‌هاي تقديم شده از سوي كشورهاي متعهد ـ طبق ماده‌ي 29 ـ و خلاصه كردن آن‌ها، جهت ارائه به مجمع عمومي.

چ ـ بررسي تقاضاهاي مربوط به بندهاي ذيل كه از سوي كشورهاي متعهد تقديم مي‌شود و اتخاذ تصميم در مورد آن‌ها مطابق با معيار انتخاب هدف كه توسط كميته تعيين شده و مجمع عمومي آن را به تصويب رسانده است.

1 ـ ثبت در فهرست‌ها و پيشنهادات مذكور در مواد 16 و 17 و 18،

2 ـ اعطاي كمك بين‌المللي مذكور در ماده‌ي 22،

ماده‌ي 8 ـ روش‌هاي كار كميته

1ـ كميته در مقابل مجمع عمومي، پاسخگوست و بايد در مورد تمام اقدامات و تصميمات خود به آن گزارش بدهد.

2 ـ كميته بايد آيين‌نامه‌ي داخلي خود را با راي اكثريت دو سوم اعضا خود به تصويب رساند.

3 ـ كميته مي‌تواند هرگاه لازم تشخيص بدهد، موقتاً براي موارد خاص مربوط به وظايف خود هيات‌هاي مشورتي تشكيل دهد.

4 ـ كميته مي‌تواند از هيات‌هاي عمومي يا خصوصي و نيز افراد خصوصي ذيصلاح در عرصه‌هاي گوناگون ميراث فرهنگي ناملموس براي شركت خود دعوت به عمل آورده و با آن‌ها در مورد موضوعات خاص مشورت كند.

ماده‌ي 9 ـ به رسميت شناختن سازمان‌هاي مشورتي

1 ـ كميته بايد در مورد به رسميت شناختن سازمان‌هاي غيردولتي داراي صلاحيت مورد تاييد در عرصه‌ي ميراث فرهنگي ناملموس به عنوان يك مرجع مشورتي براي خود، به مجمع عمومي پيشنهاد بدهد.

2 ـ كميته بايد معيار به رسميت شناختن فوق‌الذكر و چگونگي آن را نيز به مجمع عمومي پيشنهاد كند.

ماده‌ي 10 ـ دبيرخانه

1 ـ كميته بايد از كمك دبيرخانه يونسكو بهره‌مند شود.

2 ـ دبيرخانه بايد مستندات مجمع عمومي و كميته و نيز پيش‌نويس دستور كار جلسات آن‌ها را تهيه نموده و اجراي تصميمات آن‌ها را تامين كند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.