پ
پ

ماده‌ي 11 ـ نقش كشورهاي متعهد

هر كشور متعاهد بايد:

الف ـ اقدامات لازم براي تضمين حراست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين‌هاي تحت حاكميت خود را اتخاذ كند،

ب ـ در ميان اقدامات حراستي مذكور در بند 3 ماده‌ي 2، عناصر گوناگون ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين‌هاي تحت حاكميت خود را با مشاركت جوامع، گروه‌ها و سازمان‌هاي غيردولتي ذي‌ربط شناسايي و تعريف كند.

ماده‌ي 12 ـ فهرست‌ها

1 ـ به منظور تضمين شناسايي با هدف حراست، هر كشور متعاهد بايد به شيوه‌اي منطبق با وضعيت خود، يك يا چند فهرست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين‌هاي تحت حاكميت خود را تهيه كند. اين فهرست‌ها بايد به طور منظم به روز شوند.

2 ـ هر كشور متعاهد بايد هنگام تقديم گزارش دوره‌يي خود به كميته ـ مذكور در ماده‌ي 29 ـ اطلاعات مرتبط با اين فهرست‌ها را نيز ارائه كند.

ماده‌ي 13 ـ ساير اقدامات مربوط به حراست

هر كشور متعاهد بايد به منظور تامين حراست، توسعه و ترويج ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين‌هاي تحت حاكميت خود، تلاش كند:

الف ـ يك سياست عمومي با هدف ترويج كاركرد ميراث فرهنگي ناملموس در جامعه و لحاظ امر حراست از اين ميراث در برنامه‌ريزي‌هاي خود، اتخاذ كند.

ب ـ يك يا چند هيات ذيصلاح براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين‌هاي خود را معرفي كرده و يا تشكيل دهد.

پ ـ مطالعات علمي، فني و هنري و نيز روش‌هاي تحقيق را با قصد حراست مؤثر از ميراث فرهنگي ناملموس به ويژه ميراث فرهنگي ناملموس در معرض خطر را ترويج كرده و مساعدت كند.

ت ـ اقدامات حقوقي، فني، اجرايي و مالي را با اهداف ذيل اتخاذ كند:

1 ـ مساعدت در زمينه‌ي ايجاد يا تقويت موسساتي جهت آموزش مديريت ميراث فرهنگي ناملموس و انتقال آن ميراث از طريق نشست‌ها، بحث و تبادل نظر و فضاهايي كه براي اجرا يا ابراز آن ميراث طراحي شده‌اند،

2 ـ تدارك دسترسي به ميراث فرهنگي ناملموس با رعايت اقدامات مرسوم حاكم بر دسترسي به جنبه‌هاي خاص اين ميراث.

3 ـ تاسيس مؤسسات مستندسازي ميراث فرهنگي ناملموس و تسهيل دسترسي به آن‌ها.

ماده‌ي 14 ـ آموزش، افزايش آگاهي و ظرفيت‌سازي

هر كشور عضو بايد با استفاده از تمام وسايل مقتضي تلاش كند تا

الف ـ شناخت، احترام و ارتقاي ميراث فرهنگي ناملموس را در جامعه و به خصوص از طرق ذيل تامين كند:

1 ـ برنامه‌هاي مربوط به آموزش، افزايش آگاهي و اطلاع رساني جهت عموم مردم و به خصوص جوانان.

2 ـ برنامه‌هاي خاص آموزشي و تربيتي در جوامع و گروه‌هاي ذيربط.

3 ـ فعاليت‌هاي مربوط به ظرفيت‌سازي براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس به ويژه مديريت و تحقيق علمي، و …

4 ـ روش‌هاي غيررسمي انتقال دانش.

ب ـ عموم مردم را از خطرات پيش روي اين ميراث، و نيز اقداماتي كه در قالب اين كنوانسيون انجام مي‌شود، آگاه نگه دارد.

ج ـ آموزش براي حمايت از فضاهاي طبيعي و اماكن يادبودي كه وجودشان براي ابراز ميراث فرهنگي ناملموس لازم است، ترويج كند.

ماده‌ي 15 ـ مشاركت جوامع، گروه‌ها و افراد

هر كشور متعاهد بايد در چهارچوب فعاليت‌هاي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس خود، تلاش كند مشاركت جوامع، گروه‌ها و در برخي موارد افرادي كه ميراث ناملموس را خلق كرده، نگهداري كرده و منتقل مي‌كنند را در وسيع‌ترين حد ممكن تضمين كرده و آن‌ها را فعالانه در مديريت اين ميراث دخالت دهد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.