پ
پ

ماده 25 ـ ماهيت و ذخاير صندوق

1 ـ بدينوسيله صندوق حراست از ميراث فرهنگي ناملموس تشكيل شده و از اين پس صندوق خوانده مي‌شود.

2 ـ صندوق شامل صندوق‌هاي اماني است كه مطابق قواعد مالي يونسكو تشكيل مي‌شوند.

3 ـ ذخاير صندوق شامل موارد ذيل است:

الف ـ سهميه‌هاي ارائه شده از جانب كشورهاي متعهد.

ب ـ وجوهي كه كنفرانس عمومي يونسكو بدين منظور اختصاص مي‌دهد.

پ ـ كمك‌ها، هدايا يا وصيت‌هايي كه توسط:

اول ـ ساير كشورها.

دوم ـ سازمان‌ها و برنامه‌هاي تحت پوشش سازمان ملل متحد به خصوص “برنامه‌ي توسعه‌ي ملل متحد” و نيز ساير سازمان‌هاي بين‌المللي.

3 ـ تشكل‌هاي عمومي يا خصوصي يا افراد.

ت ـ هر گونه نفع حاصله از ذخاير صندوق

ث ـ عوايد حاصله از برنامه‌هايي چون نمايش مجموعه‌ها و غيره كه به نفع صندوق برگزار مي‌شود،

ج ـ ساير ذخايري كه طبق قواعد و مقررات صندوق كه توسط كميته طراحي مي‌شود مجاز شناخته شده است.

4 ـ كميته مي‌تواند كمك‌هاي مالي و ساير اشكال كمك براي مقاصد عمومي و اختصاصي مربوط به طرح‌هاي خاص را مشروط بر اين كه طرح‌هاي مورد نظر را تصويب كرده باشد.

5 ـ تحت هيچ شرايط سياسي، اقتصادي و غيره كه منطبق با اهداف اين كنوانسيون نباشد، نمي‌توان به صندوق كمك مالي كرد.

ماده‌ي 26 ـ كمك‌هاي كشورهاي متعهد به صندوق

1 ـ كشورهاي متعهد اين كنوانسيون تعهد مي‌كنند، صرف نظر از هر گونه كمك ديگر، حداقل هر دو سال يك بار مبلغي را به عنوان سهميه‌ي خود به صندوق بپردازند. ميزان اين سهميه به صورت درصد ثابت و مناسب براي تمام كشورها است و توسط مجمع عمومي تعيين مي‌شود. اين تصميم مجمع عمومي بايد توسط اكثريت كشورهاي متعهد حاضر و راي‌ دهنده‌اي كه اعلام مذكور در بند 2 اين ماده را انجام نداده‌اند، اتخاذ شود. سهميه كشور متعاهد به هيچ عنوان نبايد بيشتر از يك درصد سهميه‌ي آن در بودجه منظم يونسكو باشد.

2 ـ به هر حال، هر كشور مورد نظر در ماده‌ي 32 يا ماده‌ي 33 اين كنوانسيون مي‌تواند در زمان توديع اسناد تصويب، پذيرش يا الحاق اعلام كند كه مقيد به مفاد بند 1 اين ماده نيست.

3 ـ هر كشور متعاهد اين كنوانسيون كه اعلام مورد نظر در بند 2 اين ماده را صورت داده است بايد دبيركل يونسكو را از انصراف خود نسبت به اعلام مورد نظر مطلع سازد. در هر حال انصراف از اين اعلام، نبايد تا تاريخ افتتاح مجمع عمومي آتي بر سهميه آن كشور اثر بگذارد.

4 ـ براي اين كه كميته قادر به طراحي موثر عمليات خود شود، كشورهاي متعاهد اين كنوانسيون كه اعلام مذكور در بند 2 اين ماده را صورت داده‌اند، بايد به طور منظم و حداقل هر دو سال يك بار مبلغي را كه حتي‌الامكان نزديك به ميزان سهميه‌هايي است كه در صورت تعهد آن‌ها به مفاد بند 1 اين ماده مي‌بايست مي‌پرداختند، بپردازند.

5 ـ هر كشور متعاهد اين كنوانسيون كه سهميه‌ي اجباري يا اختياري خود براي سال جاري يا يك سال قبل را نپرداخته است، شايسته عضويت در كميته نيست، اين ماده در مورد انتخابات اول اجرا نمي‌شود. دوره‌ي ماموريت هر كشور مورد نظر در اين ماده كه از قبل عضو كميته بوده است، بايد در زمان انتخابات مورد نظر در ماده‌ي 6 اين كنوانسيون به پايان رسد.

ماده‌ي 27 ـ كمك‌هاي اختياري اضافي به صندوق

كشورهاي متعهد كه مايلند علاوه بر سهميه‌ي مذكور در ماده‌ي 26، كمك‌هاي اختياري به صندوق بكنند بايد در اسرع زمان ممكن، كميته را از تصميم خود مطلع كنند تا كميته بتواند برنامه‌ي عمليات منطبق با آن را طراحي كند.

ماده‌ي 28 ـ ساير فعاليت‌هاي مربوط به افزايش بودجه صندوق

كشورهاي متعهد بايد تا حد امكان از فعاليت‌هاي بين‌المللي كه در راستاي افزايش موجودي صندوق تحت نظارت يونسكو سازماندهي مي‌شود، حمايت كنند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.