پ
پ

ماده‌ي 31 ـ ارتباط با اعلاميه‌ي شاهكارهاي ميراث فرهنگي شفاهي و ناملموس بشر

1 ـ كميته بايد مواردي كه قبل از لازم الاجرا شدن اين كنوانسيون شاهكارهاي ميراث فرهنگي شفاهي و ناملموس بشر اعلام شده‌اند را در فهرست نمونه‌ي ميراث فرهنگي ناملموس بشر بگنجاند.

2 ـ اقدام مذكور در بند 1 به هيچ عنوان نبايد بدون توجه به معيار مربوط به ثبت موارد آتي كه توسط كميته و مطابق بند 2 ماده 16 ايجاد خواهد شد، صورت گيرد.

3 ـ پس از لازم‌الاجرا شدن اين كنوانسيون، اعلام ديگري مجاز نخواهد بود.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.