پ
پ

ماده‌ي 19 ـ همكاري

1 ـ از نظر اين كنوانسيون، همكاري بين‌المللي ( در ميان ساير چيزها ) شامل تبادل اطلاعات و تجربه، ابتكارات مشترك و ايجاد مكانيسم كمك به كشورهاي متعهد در تلاش آن‌ها براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس است.

2 ـ كشورهاي متعهد بدون ايراد خدشه نسبت به قانون‌گذاري ملي و قوانين ملي و قوانين و اقدامات عرف خود، مي‌پذيرند كه حراست از ميراث فرهنگي ناملموس مورد توجه و علاقه كلي بشريت است و لذا متعهد مي‌شوند در سطوح دو جانبه، نيمه منطقه‌اي، منطقه‌يي و بين‌المللي با يكديگر همكاري كنند.

ماده‌ي 20 ـ مقاصد كمك بين‌المللي

كمك بين‌المللي را مي‌توان با مقاصد ذيل اعطا كرد:

الف ـ حراست از ميراث ثبت‌شده در فهرست ميراث فرهنگي نيازمند حراست فوري.

ب ـ تهيه‌ي فهرست‌هاي مذكور در مواد 11 و 12.

پ ـ تقويت برنامه‌ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي انجام شده در سطوح ملي، نيمه منطقه‌يي و منطقه‌يي با هدف حراست از ميراث فرهنگي ناملموس.

ت ـ هر مقصود ديگري كه كميته لازم تشخيص بدهد.

ماده‌ي 21 ـ اشكال كمك بين‌المللي

كمك كه از سوي كميته به يك كشور متعاهد اعطا مي‌شود، بايد طبق دستورهاي عملي تهيه شده، موضوع ماده 7 و با توافق مذكور در ماده‌ي 24 بوده و مي‌تواند به اشكال ذيل باشد:

الف ـ مطالعات مربوط به جنبه‌هاي گوناگون حراست.

ب ـ تامين كارشناسان و شاغلان در حرف مربوطه.

پ ـ آموزش همه‌ي كاركنان لازم.

ت ـ استانداردسازي و ساير اقدامات.

ث ـ ايجاد و عملي كردن زير ساخت‌ها.

ج ـ تامين تجهيزات و دانش مربوطه.

چ ـ ساير اشكال كمك مالي و فني (در صورت اقتضا) از جمله اعطاي وام‌هاي كم‌بهره و هدايا

ماده‌ي 22 ـ شرايط حاكم بر كمك بين‌المللي

1 ـ كميته بايد روال بررسي تقاضاهاي دريافت كمك بين‌المللي را اتخاذ كرده و اطلاعاتي كه لازم است همراه با اين تقاضاها ارائه شود، ازجمله اقدامات قابل پيش‌بيني آتي، مصاحبه‌هاي لازم همراه با برآورد هزينه آن‌ها را مشخص كند.

2 ـ كميته بايد بررسي تقاضاهاي كمك در مواقع اضطراري را در اولويت قرار دهد.

3 ـ كميته بايد براي اين كه يك تصميم برسد مطالعات و مشورت‌هايي را كه لازم تشخيص مي‌دهد، انجام دهد.

ماده‌ي 23 ـ تقاضاي كمك بين‌المللي

1 ـ هر كشور متعاهد مي‌تواند درخواست دريافت كمك بين‌المللي مربوط به حراست از ميراث فرهنگي ناملموس موجود در سرزمين خود را به كميته تقديم كند.

2 ـ دو يا چند كشور متعاهد مي‌توانند درخواست‌هاي خود را مشتركاً به كميته ارائه دهند.

3 ـ لازم است اطلاعات قيد شده در بند 1 ماده‌ي 22 و اسناد لازم نيز همراه با درخواست ارائه شود.

ماده‌ي 24 ـ نقش كشورهاي متعهد ذي نفع

1 ـ طبق مفاد اين كنوانسيون، كمك بين‌المللي اعطا شده بايد با توافق حاصله ميان كشور متعاهد ذي نفع و كميته تنظيم شود.

2 ـ به عنوان يك قاعده‌ي كلي كشور متعاهد ذي نفع بايد با توجه به محدوديت‌هاي منابع خود، در هزينه‌ي اقدامات حراستي كه به خاطر آن كمك بين‌المللي ارائه شود، مشاركت كند.

3 ـ كشور متعاهد ذي نفع بايد به كميته در مورد نحوه‌ي استفاده از كمك اعطا شده براي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس خود، گزارش بدهد.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.