پ
پ

ماده‌ي 16 ـ فهرست نمونه ميراث فرهنگي ناملموس بشر

1 ـ كميته بايد براي تضمين نمايان‌تر شدن ميراث فرهنگي ناملموس و آگاهي از اهميت آن و ترغيب گفت‌وگو با رعايت تنوع فرهنگي، بر اساس پيشنهاد كشورهاي متعهد ذيربط، يك فهرست نمونه از ميراث فرهنگي ناملموس بشر ايجاد كرده، به روز نگه داشته و منتشر كند.

2 ـ كميته بايد معيار ايجاد، به روز كردن و انتشار فهرست نمونه را تنظيم و مجمع عمومي آن را تصويب كند.

ماده‌ي 17 ـ فهرست ميراث فرهنگي ناملموس نيازمند حراست فوري

1 ـ كميته بايد با قصد اتخاذ اقدامات حراستي مناسب، فهرست ميراث فرهنگي ناملموس نيازمند حراست فوري را ايجاد كرده، به روز نگه داشته و منتشر كند و ميراث مورد نظر را با درخواست كشورهاي متعهد ذيربط در اين فهرست ثبت كند.

2 ـ لازم است كميته معيار ايجاد، به روز كردن و انتشار فهرست مورد نظر را تنظيم كند و مجمع عمومي آن را تصويب كند.

3 ـ در مواقعي كه فوريت فوق‌العاده وجود دارد (كه البته معيار واقعي آن بايد از سوي كميته پيشنهاد و توسط مجمع عمومي به تصويب برسد ) كميته مي‌تواند با مشورت كشور متعاهد ذيربط هر مورد ميراث مربوطه را در فهرست مذكور در بند 1 اين ماده به ثبت رساند.

ماده‌ي 18 ـ برنامه‌ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي حراست از ميراث فرهنگي ناملموس

1 ـ كميته بايد بر اساس پيشنهادهاي تقديم شده از سوي كشورهاي متعهد و طبق معياري كه توسط كميته تعيين شده و به وسيله‌ي مجمع عمومي به تصويب رسيده است، در دوره‌هاي معين، آن دسته از برنامه‌ها، طرح‌ها و فعاليت‌هاي منطقه‌اي و نيمه منطقه‌يي مربوط به حراست از اين ميراث كه به نظر مي‌رسد اصول و اهداف اين كنوانسيون را به بهترين وجه ممكن منعكس ساخته و منطبق با نيازهاي مختص كشورهاي در حال توسعه است، انتخاب و ترويج كند.

2 ـ بدين منظور كميته بايد درخواست‌هاي كمك بين‌المللي كشورهاي متعهد براي تهيه‌ي اين پيشنهادات را دريافت، بررسي و تصويب كند.

3 ـ كميته بايد در اجراي اين طرح‌ها، برنامه‌ها و فعاليت‌ها از طريق نشر بهترين اقدامات با استفاده از طرق و روش‌هايي كه خود تعيين مي‌كند، همراهي كند.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.