پ
پ

ماده‌ي 1 ـ مقاصد كنوانسيون

مقاصد اين كنوانسيون عبارتند از:

الف ـ حراست از ميراث فرهنگي ناملموس،

ب ـ تضمين احترام به ميراث فرهنگي ناملموس جوامع، گروه‌ها و افراد ذي ربط،

پ ـ ارتقاي آگاهي محلي، ملي و بين‌المللي از اهميت ميراث فرهنگي ناملموس و تضمين درك و قدرداني متقابل از آن،

ت ـ تدارك همكاري و كمك بين‌المللي،

ماده‌ي 2 ـ تعاريف

از نظر اين كنوانسيون،

1 ـ عبارت ميراث فرهنگي ناملموس به معناي اقدامات، نمايش‌ها، ابرازها، دانش، مهارت‌ها و نيز وسايل، اشيا، مصنوعات دستي و فضاهاي فرهنگي مرتبط با آن‌هاست كه جوامع، گروه‌ها و در برخي موارد افراد، آن‌ها را به عنوان بخشي از ميراث فرهنگي خود مي‌شناسند. اين ميراث فرهنگي ناملموس كه از نسلي به نسل ديگر منتقل مي‌شود، مدام توسط جوامع و گروه‌ها در پاسخ به محيط، طبيعت و تاريخ آن‌ها مجدداً خلق مي‌شود و حس هويت و استمرار را بر ايشان به ارمغان آورده و بدين ترتيب احترام به تنوع فرهنگي و خلاقيت بشري را ترويج مي‌كند. در اين كنوانسيون، فقط به آن قسم ميراث فرهنگي ناملموس توجه مي‌شود كه با اسناد بين‌المللي حقوق بشر، و نيز با ضرورت احترام متقابل ميان جوامع، گروه‌ها و افراد و لزوم توسعه‌ي پايدار منطبق باشد.

2 ـ ميراث فرهنگي ناملموس، آن گونه كه در بند 1 فوق تعريف شد، در ميان ساير چيزها، در عرصه‌هاي ذيل نمودار مي‌شود:

الف ـ سنت‌ها و ابرازهاي شفاهي شامل زبان كه محلي براي ميراث فرهنگي ناملموس به شمار مي‌رود.

ب ـ هنرهاي نمايشي،

پ ـ اقدامات اجتماعي، آيين‌ها و جشنواره‌ها،

ت ـ دانش و اقدامات مربوط به طبيعت و كيهان.

ث ـ مهارت در هنرهاي دستي سنتي،

3 ـ واژه ”حراست” به معناي اقداماتي با هدف تضمين دوام ميراث فرهنگي ناملموس شامل شناسايي، مستندسازي، تحقيق، حفظ وضع موجود، حمايت، ترويح، ارتقاء، انتقال، به خصوص از طريق آموزش رسمي و غير رسمي و نيز احياي جنبه‌هاي مختلف اين ميراث است.

4 ـ كشورهاي متعهد عبارتند : از كشورهايي كه نسبت به اين كنوانسيون متعهد شده‌اند و اين كنوانسيون در آن كشورها لازم ‌الاجرا است.

5 ـ اين كنوانسيون عبارت MUTATIS MUTANDIS را در مورد سرزمين‌هاي مورد اشاره در ماده‌ي 33 اين كنوانسيون به كار مي‌برد كه مطابق شرايط مقرر در همان ماده، متعاهد اين كنوانسيون مي‌شوند. عبارت كشورهاي متعهد نيز اشاره به اين سرزمين‌ها دارد.

ماده‌ي 3 – ارتباط با ساير اسناد بين‌المللي

هيچ چيز در اين كنوانسيون را نمي‌توان به دو شكل ذيل تعبير كرد:

الف ـ تغيير وضعيت يا كاهش سطح حمايت مورد نظر در كنوانسيون 1972 راجع به حمايت از ميراث فرهنگي و طبيعي جهان از اموال ميراث جهاني كه با يك مورد ميراث فرهنگي ناملموس ارتباط مستقيم دارد.

ب ـ تاثيرگذاري بر حقوق و تعهدات كشورهاي عضو اين كنوانسيون به هرگونه سند بين‌المللي مربوط به حقوق مالكيت فكري يا استفاده از ذخاير زيست محيطي و اكولوژيكي.

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.