پ
پ

جدول ریز برنامه های دهه ی محرم 1391در حسینیه اعظم زنجان

برنامه توسل

ساعت

زمان بندی اساتید و مادحین محترم

ایام دهه محرم

تاریخ

ایام هفته

 

 

کوچ از مدینه

(خبر آمدن محرم)

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

شب اول محرم

 

 

25/8/91

 

 

پنج شنبه

20:40

20:15

عزاداری:حاج مهدی رسولی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج اصغر گنج خانلو

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج جواد رسولی

 

 

 

ورود به کربلا

 

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

 

شب دوم محرم

 

 

 

26/8/91

 

 

 

 

جمعه

 

 

20:40

20:15

عزاداری:حاج علیرضا بیگدلی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج سید یوسف شبیری

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج ولی الله کلامی

 

 

 

حضرت مسلم و طفلان

 

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

شب سوم محرم

 

 

27/8/91

 

 

شنبه

20:40

20:15

عزاداری:حاج مهدی رسولی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج اصغر گنج خانلو

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج جواد رسولی

 

 

 

حضرت حر و یاران

 

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

 

شب چهارم محرم

 

 

 

28/8/91

 

 

 

 

یکشنبه

 

 

20:40

20:15

عزاداری:حاج علیرضا بیگدلی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج سید یوسف شبیری

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج ولی الله کلامیبرنامه توسل آن در روز

ساعت

زمان بندی اساتید و مادحین محترم

ایام دهه محرم

تاریخ

ایام هفته

 

 

 

حضرت علی اکبر (ع)

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

شب پنجم محرم

 

 

29/8/91

 

 

دوشنبه

20:40

20:15

عزاداری:حاج مهدی رسولی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج اصغر گنج خانلو

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج جواد رسولی

 

 

 

حضرت قاسم (ع)

 

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

 

شب ششم محرم

 

 

 

30/8/91

 

 

 

 

سه شنبه

 

 

20:40

20:15

عزاداری:حاج علیرضا بیگدلی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام  خاتمی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج سید یوسف شبیری

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج ولی الله کلامی

 

 

طفلان حضرت

زینب (س)

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

شب هفتم محرم

 

 

1/9/91

 

 

چهارشنبه

20:40

20:15

عزاداری:حاج مهدی رسولی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج اصغر گنج خانلو

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج جواد رسولی

 

 

 

حضرت علی اصغر (ع)

 

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

 

شب هشتم محرم

 

 

 

2/9/91

 

 

 

 

پنجشنبه

 

 

20:40

20:15

عزاداری:حاج علیرضا بیگدلی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام  رئیسی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج سید یوسف شبیری

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج ولی الله کلامی


برنامه توسل آن در روز

ساعت

زمان بندی اساتید و مادحین محترم

ایام دهه محرم

تاریخ

ایام هفته

 

 

حضرت ابوالفضل (ع)

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

شب نهم محرم

 

 

3/9/91

 

 

جمعه

20:40

20:15

عزاداری:حاج مهدی رسولی

21:25

20:40

سخنرانی:سردار رادان

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج اصغر گنج خانلو

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج جواد رسولی

 

 

 

وداع امام حسین (ع)

 

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

 

شب دهم محرم

 

 

 

4/9/91

 

 

 

 

شنبه

 

 

20:40

20:15

عزاداری:حاج علیرضا بیگدلی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج سید یوسف شبیری

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج ولی الله کلامی

 

 

شام غریبان

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

شب یازدهم محرم

 

 

5/9/91

 

 

یکشنبه

20:40

20:15

عزاداری:حاج مهدی رسولی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج اصغر گنج خانلو

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج جواد رسولی

 

 

 

حرکت اسرا از کربلا

 

20:15

20

تلاوت قرآن:

 

 

 

شب دوازدهم محرم

 

 

 

6/9/91

 

 

 

 

دوشنبه

 

 

20:40

20:15

عزاداری:حاج علیرضا بیگدلی

21:25

20:40

سخنرانی:حجه الاسلام برگی

21:55

21:25

ذکر مصیبت:حاج سید یوسف شبیری

22:25

21:55

سینه زنی:حاج مرتضی حیدری

23

22:25

مرثیه سرایی:حاج ولی الله کلامیثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.