جلسه مشورتی نمایندگان هیات امنا و هیات مدیره موسسه مصباح با آقایان مهندس خشنود و مهندس نهاوندی پور

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح