شب سوم محرم 95

شب چهارم محرم 95

شب پنجم محرم 95

شب ششم محرم 95

شب هفتم محرم 95

شب هشتم محرم 95

شب نهم محرم 95

شب یازدهم محرم 95

شب دوازدهم محرم 95

شب سیزدهم محرم 95

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح