این معاونت زیر نظر هیئت امنا و در راستای استراتژی ها و سیاستهای حسینیه اعظم عهده دار سیاستگذاری، تهیه و تدوین برنامه‌های بلندمدت، میان مدت و کوتاه مدت در زمینه‌های مختلف اداری مالی و همچنین تنظیم و ابلاغ بودجه سالیانه حسینیه اعظم و مؤسسات تابعه و نظارت بر نحوه اجرای آن می‌باشد.

وظایف :

شناسایی افراد متعهد و متخصص برای سرپرستی واحدهای زیر مجموعه و پیشنهاد برای صدور ابلاغ به هیئت امنا
تشکیل جلسات اتاق فکر اقتصادی حسینیه برای تعیین خط مشی سرمایه گذاری
شرکت در جلسات مرتبط
تشکیل جلسات منظم با واحدهای زیرمجموعه و پیگیری مصوبات
اخذ برنامه های واحدهای زیرمجموعه ، بررسی ، تایید و ارائه به هیئت امنا همراه با بودجه پیشنهادی سالیانه، همچنین اخذ برنامه های تایید شده توسط هیئت امناء و ابلاغ به واحدها
تهیه و تنظیم بودجه سالیانه حسینیه اعظم بر اساس پیشنهاد معاونت ها ، مدیریت ها و موسسات تابعه با تصویب نهایی هیئت امناء و ابلاغ آن
مطالعه قوانین بودجه و سایر قوانین و مقررات مالی و ارائه خط مشی اجرایی متناسب در انجام فعالیت ها .
بررسی و تائید اسناد مالی طبق آئین نامه مالی و معاملاتی …(حسابرسی داخلی)
اداره امور مربوط به کارکنان شاغل ، خادمین افتخاری و مراقبت در تامین و حفظ ساختارهای تشکیلاتی همه واحدها .
تهیه و تامین هر نوع مواد، مصالح و تجهیزات و خدمات مورد نیاز حسینیه اعظم.
تلاش در جمع آوری و طبقه بندی اطلاعات و آمار از تمام فعالیت‌ها و امکانات بالقوه و بالفعل
تهیه قوانین و مقررات و تدوین آئین نامه ها ، بخشنامه ها ، دستورالعمل ها و شرح وظایف ساختار تشکیلاتی و ارائه به مافوق برای ابلاغ به معاونتها و واحدها
اجرای برنامه های طرح تکریم مردم و زائرین حسینیه اعظم
سازماندهی فعالیت های مربوطه و تقسیم کار و تعیین وظایف و حدود مسؤولیت و اختیارات واحدهای تابعه.
مطالعه و بررسی وضعیت خدمات و تدارکات در حسینیه اعظم و ارائه گزارش مستمر به مقام مافوق .

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت