آی باتدی

سو آچیلدی

زینب نوای گلدی

زهرا دِدی حسین وای

عالم صدای گَلدی

جناتی دَن اِشیدی

پیغمبر گرامی

نعلی سیز ، اَبا سیز

کرب و بلایه گلدی

یِل اَسدی

گون توتو لدِی

ظلمت فضای گَلدی

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح

آخرین خبر سایت