ڪربـلا پاےِ پیاده اربعیینـم آرزوسٺ
خاڪِ پای زائران روے جَبینَم آرزوسٺ

دیدنِ گُلدستہ ها و گنبدِ عبّاس، بعد
سجده ے شُڪرِ ستونِ آخرینم آرزوسٺ
__________________
شوق رفٺــن دارم آقا
از ٺو میخواهم مـدد
اربعین ڪــرببلایم
یا ڪــه نه! دق میڪـنم

دیشب از شوق وصال
ٺا سحر خوابم نبرد

عڪس گنبد ڪرده بیٺابم
ڪہ هق هق میڪـنم

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح