پ
پ

ڪربلائے بشویم!

ڪربلا را
باید ڪه عاشق باشے،
تا بندبند وجودت پڪربلائے گردد…

وگرنه،
“شمر” هم مسافرش بود!

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.