زیبایی از جمال تو بُعد محقّریست

ناز از کرشمه ی تو، نمود مصغّریست

منظور آفرینش و مقصود خلقتی

غیر از تو هر چه هست، وجود مکرّریست

خاک اخگری حقیر ز خورشید؟ آه نه!

خورشید اعظم از تن خاکیت اخگریست

شعرم کجا و عرضه ی بر تافتن کجا،

با قامتت که شعر بلند مصوّریست؟

من هیچ «حافظ» ار بنشیند به وصف تو

باید سیه کند همه هر جا که دفتریست

استاد حسین منزوی

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح