پ
پ

زیبایی از جمال تو بُعد محقّریست

ناز از کرشمه ی تو، نمود مصغّریست

منظور آفرینش و مقصود خلقتی

غیر از تو هر چه هست، وجود مکرّریست

خاک اخگری حقیر ز خورشید؟ آه نه!

خورشید اعظم از تن خاکیت اخگریست

شعرم کجا و عرضه ی بر تافتن کجا،

با قامتت که شعر بلند مصوّریست؟

من هیچ «حافظ» ار بنشیند به وصف تو

باید سیه کند همه هر جا که دفتریست

استاد حسین منزوی

نوشته های مشابه

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.