هنر که غمت را خرید

عشرت عالم فروخت

باخبران غمت بی خبران از عالمند

عزاداری خادمین آشپزخانه

 

 

X
روزهای پنج شنبه : مراسم پرفیض زیارت عاشورا - ساعت 10 شب روزهای جمعه : مراسم پرفیض دعای ندبه - ساعت 7:30 صبح