پ
پ

هنر که غمت را خرید

عشرت عالم فروخت

باخبران غمت بی خبران از عالمند

عزاداری خادمین آشپزخانه

 

 

ثبت دیدگاه

دیدگاهها بسته است.