نویسنده :

6 سال قبل

شب ششم محرم 96

مداح : حاج سید محمود حسینی   مداح : حاج جواد رسولی     مداح : حاج علیرضا بیگدلی     مداح : حاج اصغر گنج خانلو    

شب دهم محرم 96
6 سال قبل

شب دهم محرم 96

مداح : حاج سید محمود حسینی   مداح : حاج جواد رسولی   مداح :  حاج علیرضا بیگدلی   مداح : حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج اصغر گنج خانلو

شب نهم محرم 96
6 سال قبل

شب نهم محرم 96

مداح : حاج جلیل محمدی   مداح : حاج سید یوسف شبیری   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج اصغر گنج خانلو

شب هشتم محرم 96
6 سال قبل

شب هشتم محرم 96

مداح : حاج جواد رسولی   مداح :  حاج علیرضا بیگدلی   مداح : حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج اصغر گنج خانلو  

شب هفتم محرم 96
6 سال قبل

شب هفتم محرم 96

مداح : حاج مهدی رسولی   مداح : حاج سید یوسف شبیری   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج اصغر گنج خانلو

شب پنجم محرم 96
6 سال قبل

شب پنجم محرم 96

مداح : حاج جلیل محمدی   مداح : حاج سید یوسف شبیری   مداح : حاج مرتضی حیدری   مداح : حاج ولی الله کلامی   مداح : حاج حسین رضایی